Category Archives: bodystrong power

دستگاه بدنسازی خیاطه داخل ران bodystrong مدلbu-019

دستگاه بدنسازی خیاطه داخل ران bodystrong مدلbu-019

مشخصات دستگاه :     دستگاه بدنسازی خیاطه داخل ران bodystrong مدلbu-019 ساخت کشور چین میباشد. این دستگاه در ابعاد  L)1450*(W)1340*(H)1650 mm) ساخته شده است. وزن خالص این دستگاه ۱۹۰کیلو گرم میباشد و وزن سنگ های دستگاه ۸۰ کیلوگرم میباشد. در شکل زیر قسمت هایی از بدن که تحت تاثیر این دستگاه قرار میگیرد نشان […]

دستگاه بدنسازی خیاطه bodystrong مدل bu-018

دستگاه بدنسازی خیاطه bodystrong مدل bu-018

مشخصات دستگاه :   دستگاه بدنسازی خیاطه bodystrong مدل bu-018 ساخت کشور چین میباشد. این دستگاه در ابعاد  L)1450*(W)1340*(H)1650 mm) ساخته شده است. وزن خالص این دستگاه ۱۹۰کیلو گرم میباشد و وزن سنگ های دستگاه ۸۰ کیلوگرم میباشد. در شکل زیر قسمت هایی از بدن که تحت تاثیر این دستگاه قرار میگیرد نشان داده شده […]

دستگاه بدنسازی مولتی هیپ bodystrong مدلbu-016

دستگاه بدنسازی مولتی هیپ bodystrong مدلbu-016

مشخصات دستگاه :   دستگاه بدنسازی مولتی هیپ bodystrong مدلbu-016 ساخت کشور چین میباشد. این دستگاه در ابعاد  L)1270*(W)1240*(H)1650 mm) ساخته شده است. وزن خالص این دستگاه ۱۸۰ کیلو گرم میباشد و وزن سنگ های دستگاه ۸۰ کیلوگرم میباشد. این دستگاه مناسب جهت تمرینات پایین تنه میباشد.     ویژگی های اصلی دستگاه ۱- شکل […]

دستگاه بدنسازی پرس پا bodystrong مدلbu-015

دستگاه بدنسازی پرس پا bodystrong مدلbu-015

مشخصات دستگاه :   دستگاه بدنسازی پرس پا bodystrong مدلbu-015 ساخت کشور چین میباشد. این دستگاه در ابعاد  L)2260*(W)1270*(H)1650 mm) ساخته شده است. وزن خالص این دستگاه ۲۶۰ کیلو گرم میباشد و وزن سنگ های دستگاه ۸۰ کیلوگرم میباشد. در شکل زیر قسمت هایی از بدن که تحت تاثیر این دستگاه قرار میگیرد نشان داده […]

دستگاه بدنسازی جلوپا نشسته bodystrong مدلbu-014

دستگاه بدنسازی جلوپا نشسته bodystrong مدلbu-014

مشخصات دستگاه :   دستگاه بدنسازی جلوپا نشسته bodystrong مدلbu-014 ساخت کشور چین میباشد. این دستگاه در ابعاد  L)1390*(W)1180*(H)1650 mm) ساخته شده است. وزن خالص این دستگاه ۲۰۰ کیلو گرم میباشد و وزن سنگ های دستگاه ۸۰ کیلوگرم میباشد. در شکل زیر قسمت هایی از بدن که تحت تاثیر این دستگاه قرار میگیرد نشان داده […]

دستگاه بدنسازی پشت پانشسته bodystrong مدلbu-1314

دستگاه بدنسازی پشت پانشسته bodystrong مدلbu-1314

مشخصات دستگاه :   دستگاه بدنسازی پشت پانشسته bodystrong مدلbu-1314 ساخت کشور چین میباشد. این دستگاه در ابعاد  L)1390*(W)1180*(H)1650 mm) ساخته شده است. وزن خالص این دستگاه ۲۰۰ کیلو گرم میباشد و وزن سنگ های دستگاه ۸۰ کیلوگرم میباشد. در شکل زیر قسمت هایی از بدن که تحت تاثیر این دستگاه قرار میگیرد نشان داده […]

دستگاه بدنسازی پشت پاخوابیده bodystrong مدلbu-013a

دستگاه بدنسازی پشت پاخوابیده bodystrong مدلbu-013a

مشخصات دستگاه :   دستگاه بدنسازی پشت پاخوابیده bodystrong مدلbu-013a ساخت کشور چین میباشد. این دستگاه در ابعاد L)1660*(W)1210*(H)1650 mm) ساخته شده است. وزن خالص این دستگاه ۱۸۵کیلو گرم میباشد و وزن سنگ های دستگاه ۸۰ کیلوگرم میباشد. در شکل زیر قسمت هایی از بدن که تحت تاثیر این دستگاه قرار میگیرد نشان داده شده […]

دستگاه بدنسازی پشت پانشسته bodystrong مدلbu-013 

دستگاه بدنسازی پشت پانشسته bodystrong مدلbu-013 

مشخصات دستگاه :   دستگاه بدنسازی پشت پانشسته bodystrong مدلbu-013  ساخت کشور چین میباشد. این دستگاه در ابعاد  L)1540*(W)1220*(H)1650 mm) ساخته شده است. وزن خالص این دستگاه ۲۰۰ کیلو گرم میباشد و وزن سنگ های دستگاه ۸۰ کیلوگرم میباشد. در شکل زیر قسمت هایی از بدن که تحت تاثیر این دستگاه قرار میگیرد نشان داده […]

دستگاه بدنسازی قایقی bodystrong مدل bu-012a

دستگاه بدنسازی قایقی bodystrong مدل bu-012a

مشخصات دستگاه :   دستگاه بدنسازی قایقی bodystrong مدل bu-012a  ساخت کشور چین میباشد. این دستگاه در ابعاد  L)1860*(W)1180*(H)1650 mm) ساخته شده است. وزن خالص این دستگاه ۱۷۵کیلو گرم میباشد و وزن سنگ های دستگاه ۸۰ کیلوگرم میباشد. در شکل زیر قسمت هایی از بدن که تحت تاثیر این دستگاه قرار میگیرد نشان داده شده […]

دستگاه بدنسازی لت bodystrong مدل bu-012 

دستگاه بدنسازی لت bodystrong مدل bu-012 

مشخصات دستگاه :   دستگاه بدنسازی لت bodystrong مدل bu-012  ساخت کشور چین میباشد. این دستگاه در ابعاد  L)1250*(W)1450*(H)2240 mm) ساخته شده است. وزن خالص این دستگاه ۱۷۰ کیلو گرم میباشد و وزن سنگ های دستگاه ۸۰ کیلوگرم میباشد. در شکل زیر قسمت هایی از بدن که تحت تاثیر این دستگاه قرار میگیرد نشان داده […]